W Chinach nazywane są gęsią ja­go­dą. No­wo­ze­land­czy­cy na­zwa­li je na cześć ptaka-nielota, któ­re­go upie­rze­nie dziw­nie przy­po­mi­na­ło wło­cha­ta skór­kę owocu. Eu­ro­pej­czy­cy, któ­rzy ich smak po­zna­li do­pie­ro w po­ło­wie ubie­głe­go wieku, z miej­sca okrzyk­nę­li go owo­cem zdro­wia. I nie ma w tym prze­sa­dy. Ten owoc to praw­dzi­wa bomba wi­ta­mi­no­wa.
Kiwi, bo o nim mowa - re­gu­lar­ne spo­ży­wa­ne wzmac­nia od­por­ność, skra­ca czas le­cze­nia in­fek­cji, chro­ni przed de­pre­sją i no­wo­two­ra­mi. A to do­pie­ro po­czą­tek! Po­znaj­cie zdro­wot­ne wła­ści­wo­ści owocu kiwi.

1. Zapobiega przeziębieniu i grypie, wspomaga rekonwalescencję

Wła­ści­wo­ści te kiwi za­wdzię­cza ude­rze­nio­wej dawce wi­ta­mi­ny C (za­wie­ra jej wię­cej niż po­ma­rań­cza). Już jeden owoc za­spo­ka­ja dzien­ne za­po­trze­bo­wa­nie na kwas askor­bi­no­wy u osoby do­ro­słej. Co ważne, nawet dłu­gie prze­cho­wy­wa­nie owocu (nawet do 9 mie­się­cy w temp. 0 stop­ni Cel­sju­sza) nie pro­wa­dzi do więk­szych strat tej wi­ta­mi­ny.

2. Wspomaga układ krążenia, przeciwdziała miażdżycy

Gli­ko­zy­dy na­ser­co­we za­war­te w kiwi zwięk­sza­ją wy­daj­ność Serca, uspraw­nia­ją krą­że­nie, li­kwi­du­ją za­stój krwi. Potas, któ­re­go w kiwi jest tyle, co w ba­na­nach re­gu­lu­je rytm Serca i po­ma­ga ob­ni­żyć ci­śnie­nie. Wi­ta­mi­ny C i E zaś chro­ni przed miaż­dży­cą.

3. Chroni przed nowotworami

An­ty­no­wo­two­ro­we wła­ści­wo­ści kiwi wy­ni­ka­ją z bo­gac­twa wi­ta­mi­ny E. Zwią­zek ten jest jed­nym z naj­waż­niej­szych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Chro­ni ko­mór­ki przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków, wspo­ma­ga re­ge­ne­ra­cje uszko­dzo­nych ko­mó­rek. Glu­ta­tion obec­ny w kiwi za­po­bie­ga mu­ta­cjom genów, które mogą za­po­cząt­ko­wać roz­wój cho­ro­by.

4. Pomaga w walce z cukrzycą

Błon­nik za­war­ty w kiwi spo­wal­nia tempo wy­dzie­la­nia in­su­li­ny i chro­ni przed gwał­tow­nym spad­kiem po­zio­mu cukru we krwi.

5. Obniża poziom cholesterolu

I znów jest to za­słu­ga błon­ni­ka. Ba­da­nia do­wio­dły, że spo­ży­cie 10 do 25 g błon­ni­ka dzien­nie ob­ni­ża po­ziom cho­le­ste­ro­lu o ok. 18 proc. Jeden owoc kiwi za­wie­ra ok. 2,1 g błon­ni­ka.

6. Wspomaga odchudzanie, reguluje procesy trawienia

Owoc kiwi jest ni­sko­ka­lo­rycz­ny – za­wie­ra nie­wie­le ponad 50 kcal. Po­nad­to błon­nik, w tym za­war­ta w pest­kach kiwi pek­ty­na, ko­rzyst­nie wpły­wa na skład flory bak­te­ryj­nej ukła­du po­kar­mo­we­go, oczysz­cza or­ga­nizm z tok­syn, leczy bie­gun­ki i za­par­cia.

7. Może chronić przed depresją

Ino­zy­tol, al­ko­hol cu­kro­wy obec­ny w kiwi może pomóc w le­cze­niu de­pre­sji. W owo­cach znaj­du­ją się rów­nież se­ro­to­ni­ny, tzw. hor­mo­ny szczę­ścia, które maja wła­ści­wo­ści an­ty­de­pre­syj­ne.

8. Wspomaga system nerwowy i pracę mózgu


Dzię­ki obec­no­ści kwasu fo­lio­we­go kiwi przy­no­szą ulgę w wy­czer­pa­niu umy­sło­wym. Potas, któ­re­go w kiwi rów­nież nie bra­ku­je za­po­bie­ga uczu­ciu zmę­cze­nia, osła­bie­niu, apa­tii i nad­mier­nej sen­no­ści.
| KA |
#end.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Top