Najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się projektem zmian w przepisach, które mają doprowadzić do znacznego ograniczenia papierowej formy kontaktów z urzędami. Wielu spraw administracyjnych nie będzie trzeba osobiście załatwiać. Urzędy będą musiały wprowadzić m.in. elektroniczną skrzynkę podawczą. Elektroniczna forma ma obowiązywać także przy składaniu zeznań lub wyjaśnień, czy też wezwaniu na rozprawę. Nowa forma e-komunikacji obejmie także postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, urzędy będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze. Przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma ułatwić osobom fizycznym i przedsiębiorcom kontakt drogą elektroniczną – bez konieczności wychodzenia z domu czy z pracy – z administracją publiczną i sądami administracyjnymi.

– Projekt zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rada Ministrów ma przyjąć 9 lipca, następnie trafi do Sejmu. Chcemy, aby już od przyszłego roku obowiązywało zrównanie elektronicznej formy kontaktu obywateli z urzędami z papierową – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.

Jedną z ważniejszych zmian będzie obowiązek udostępniania i wykorzystywania przez urzędy elektronicznej skrzynki podawczej spełniającej określone standardy.

Rozszerzeniu ulegnie kwestia zgody strony lub uczestnika postępowania na komunikację drogą elektroniczną. Obecnie taka zgoda musi być wyrażana odrębnie w każdym toczonym się postępowaniu administracyjnym. Proponowane przez MAC zmiany mają na celu wprowadzenie nowego rodzaju zgody, która dotyczyć będzie stałego komunikowania się z petentem w drodze elektronicznej w określonej przez organ administracji kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w każdej następnej załatwianej sprawie.

– Jeżeli obywatel spytany o to, czy chce mieć od tej pory korespondencje wyłącznie drogą elektroniczną, odpowie pozytywnie albo będzie chciał ten fakt zgłosić do urzędu, to wówczas cała jego korespondencja, różne sprawy, które załatwia, będą odbywały się drogą elektroniczną – podkreśla minister Boni.

Ministerstwo chce, żeby w każdej sprawie, w której jest to możliwe, dominowała droga elektroniczna. Choć przy niektórych formalnościach nie będzie to proste.

– Niektóre rzeczy są prostsze do zelektronizowania, inne wymagają większych zabezpieczeń, jak np. dowód osobisty, bo jest on podstawą identyfikacji, więc być może jeszcze przez pewien czas będą stosowane rozwiązania pośrednie. To też się wiąże z projektem budowania elektronicznej platformy usług, administracji publicznej, rozszerzania profilu zaufanego. Ustawa daje możliwość dawania tego profilu zaufanego nie tylko instytucjom publicznym, ale także sektorowi biznesowemu i bankom – mówi Michał Boni.

Jak zaznacza, to kolejne dwa lata będą kluczowe dla rozwoju elektronicznych usług.

– To wymaga jeszcze przeglądu różnego rodzaju zarządzeń, rozporządzeń, gdzie często mamy napisane „drogą papierową”, „bezpośrednia obecność”, czyli takie formy zachowań obywatela załatwiającego sprawy w urzędzie, które mają charakter z dawnej epoki – podkreśla minister.

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego przewidują wprowadzenie elektronicznej formy dokumentu np. przy udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, składaniu zeznań lub wyjaśnień, wezwaniu na rozprawę. Podobne zmiany są planowane w postępowaniu podatkowym. Nowa forma komunikacji obejmie także procedurę przed sądami administracyjnymi. Obecnie brak informatyzacji procedury przed sądami administracyjnymi wpływa negatywnie nie tylko na funkcjonowanie tych sądów, ale także na działalność samej administracji publicznej.

Nawet jeżeli organ administracji publicznej używa komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, to na potrzeby sprawy sądowo-administracyjnej musi przenosić elektroniczne dokumenty na papier. MAC chce w związku z tym umożliwić m.in. utrwalenie pism stron w postaci elektronicznej oraz ich doręczanie w postaci elektronicznej, elektroniczny wgląd w akta sprawy oraz wewnętrzne zarządzanie w sądzie elektronicznymi dokumentami. /Newseria/
 
Top