Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016, przedłożoną przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).Plan zakłada systematyczny wzrost dynamiki PKB do 4,3% i spadek deficytu sektora finansów publicznych do 1,6% PKBw 2016 r. Przy spadku dochodów państwa będzie rósł w tym czasie deficyt budżetowy (do prawie 70 mld zł w 2015 r.) oraz państwowy dług publiczny do blisko 1 mld zł w 2016 r.

"Skuteczna konsolidacja fiskalna w latach 2011-2012 umożliwiła odwrócenie niekorzystnej wzrostowej tendencji relacji długu publicznego do PKB, dzięki czemu rynkowa ocena wiarygodności fundamentów polskiej gospodarki uległa poprawie. Służyła temu również wydatkowa reguła dyscyplinująca, która przestanie obowiązywać w momencie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu" - czytamy w komunikacie.

Przyjmuje się, że po upływie spowolnienia koniunktury gospodarczej z dynamiką wzrostu na poziomie poniżej 2% PKB, w latach 2014-2016 gospodarka przejdzie w fazę przyspieszenia wzrostu do nieco ponad 4% w 2016 r., podano także.

"Najważniejsze działania na rzecz wzrostu gospodarczego związane będą z tworzeniem warunków, w tym finansowych, do zwiększenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Źródłem ich finansowania będą środki pochodzące z budżetu UE, krajowe współfinansowanie, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz budżet państwa" - czytamy dalej.

W ocenie rządu drugim priorytetem rządu jest poprawa sytuacji socjalnej rodzin, mająca za cel zwiększenie dzietności, a więc: płatny roczny urlop rodzicielski, maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę w przedszkolu ponad bezpłatny limit oraz zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, tworzenie żłobków i klubów dziecięcych.

"Od 2014 r. obowiązujące dotychczas samorządy limity poziomu zadłużenia oraz kosztów obsługi długu zastąpią indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia, które będą uwzględniać zdolność ekonomiczną danego podmiotu do spłaty zadłużenia. Prognozuje się, że w 2013 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie poziom: -3,5 proc. PKB, w 2014 r.: -3,3 proc. PKB, w 2015 r.: -2,7 proc. PKB, a w 2016 r.: -1,6" - wyliczono w Planie.

W dokumencie zapisano również, że w najbliższych 3 latach dochody budżetu państwa (ogółem) wyniosą 304,2 mld zł w roku 2013, 288,7 mld zł w 2014 297,0 mld zł w 2015 r., a w roku 2016 – 316,0 mld zł.

Wydatki budżetu państwa ukształtują się nastepująco: w 2013 r. – 335,0 mld zł (co stanowi 20,4% PKB), 2014 r. – 343,7 mld zł (20,0% PKB), 2015 r. – 353,7 mld zł (19,3% PKB), 2016 r. – 358,7 mld zł (18,3% PKB).

Maksymalny deficyt budżetu państwa wyniesie w 2013 r. – 35,6 mld zł, 2014 r. – 55,0 mld zł, 2015 r. – 56,7 mld zł, 2016 r. – 42,7 mld zł.

"Deficyt przedstawiony w dokumencie stanowi maksymalny jego pułap. Nie oznacza to, że deficyt budżetu, zaprezentowany w ustawie budżetowej na dany rok, będzie w takiej wysokości" - podkreślił rząd.

Zakłada się, że potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą w kolejnych latach: 2013 r. – 45,7 mld zł, 2014 r. – 55,0 mld zł, 2015 r. – 69,3 mld zł, 2016 r. – 47,6 mld zł.

"Źródłem finansowania tych potrzeb będą przychody na rynku krajowym (emisja obligacji bonów skarbowych) i na rynkach zagranicznych (sprzedaż obligacji na rynkach międzynarodowych i kredyty zaciągane w międzynarodowych instytucjach finansowych, głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Światowym)" - napisano.

Plan Wileloletni zakłada również przychody w 2013 r. na poziomie 267,4 mld zł, w 2014 r. – 251,0 mld zł, w 2015 r. – 292,5 mld zł, a w 2016 r. – 249,2 mld zł. Natomiast rozchody zaplanowano na 2013 r. w kwocie 238,0 mld zł, w 2014 r. – 213,3 mld zł, w 2015 r. – 244,1 mld zł, a w 2016 r. – 226,9 mld zł. Łącznie w latach 2013-2016 zaplanowano dochody budżetu środków europejskich w wysokości 232,1 mld zł, natomiast wydatki na kwotę 241,6 mld zł.

Państwowy dług publiczny ma wynieść:

2013 r. - 865,1 mld zł (52,7%. PKB),

2014 r. - 903,6 mld zł (52,5% PKB),

2015 r. - 959,7 mld zł (52,4% PKB),

2016 r. - 997,7 mld zł (51,0% PKB).

"Powyższe dane są zgodne z założeniami makroekonomicznymi i fiskalnymi przyjętymi do Programu Konwergencji. Aktualizacja 2013. Zmiany relacji długu do PKB będą wynikiem kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, tempa wzrostu PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w tym zwłaszcza euro. Podobnie jak w innych latach większość państwowego długu publicznego będzie stanowić dług Skarbu Państwa" - podsumowano w komunikacie CIR. (Za:
ISBnews)

 
Top